Chính sách về Phòng chống rửa tiền (AML) của DCOM

Rửa tiền sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính quốc tế. Những thách thức trong cuộc chiến chống rửa tiền là rất lớn, và các mối đe dọa tiềm năng tồn tại trong mỗi góc của thế giới. Các công ty dịch vụ tài chính, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật làm việc cực lực để đối đầu với bọn tội phạm ngày càng tinh vi tìm cách khai thác hệ thống tài chính toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì các chính sách tuân thủ chặt chẽ của chúng tôi để chống rửa tiền.

 • Rửa tiền là gì?

  Rửa tiền là quá trình đưa nguồn tiền phạm tội mà có vào dòng hợp pháp của thương mại tài chính trong một nỗ lực để che dấu nguồn gốc của số tiền thu được. Nguồn tiền thu được có thể bao gồm buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức, gian lận, và nhiều tội ác khác. Rửa tiền cũng cung cấp quỹ trái phép để tài trợ cho hoạt động khủng bố.

 • Các hoạt động về Phòng chống rửa tiền của DCOM

  DCOM hoàn toàn cam kết luôn giữ cảnh giác để ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bởi những người muốn lạm dụng chúng.

 1. Tiếp cận của DCOM

  Là một tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ chuyển tiền toàn cầu, DCOM nhận thấy chúng tôi có nghĩa vụ tham gia với các chính phủ, tổ chức quốc tế và các tổ chức dịch vụ tài chính khác nhằm hạn chế hoàn toàn các kênh tài chính mà tội phạm rửa tiền và tổ chức khủng bố sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp của họ.

  Chúng tôi tin rằng không có mối quan hệ khách hàng nào có thể ảnh hưởng đến cam kết của chúng tôi nhằm phòng chống rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Để thực hiện cam kết này, chúng tôi đào tạo nhân viên về các thủ tục và kiểm soát pháp chế. Chúng tôi cập nhật danh sách AML của chúng tôi hàng ngày từ các chính phủ để đảm bảo rằng tất cả hoạt động kinh doanh của chúng tôi luôn cảnh giác trong việc phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền hiện hữu hoặc tiềm ẩn và các hoạt động đáng nghi ngờ khác mà có thể dẫn đến sự lạm dụng hệ thống tài chính.

  Chúng tôi liên tục phấn đấu nâng cao chính sách và thủ tục của chúng tôi, mà chúng tôi tin rằng nó là một trong những chính sách và thủ tục tốt nhất trong lĩnh vực này. Thực tế, chúng tôi tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm và ý tưởng của chúng tôi đến chính quyền và khu vực tư nhân nhằm tăng cường chính sách phòng chống rửa tiền trên toàn thế giới.

 2. Triết lý phòng chống rửa tiền

  Các tổ chức tài chính có thể hành động để chống lại các rủi ro về rửa tiền và hỗ trợ chính phủ trong việc xác định các hoạt động tài trợ khủng bố.

  Đây là những hoạt động mà DCOM làm:

  * Chúng tôi đã phát triển và tiếp tục cập nhật các chính sách và thủ tục một cách đáp ứng hoặc vượt cả yêu cầu pháp lý và quy định áp dụng, và liên tục đào tạo nhân viên dựa trên nó;
  * Chúng tôi đã thiết lập các thủ tục để hỗ trợ chính phủ trong việc xác định các thông tin có liên quan đối với các nghi phạm khủng bố tiềm ẩn xác định bởi các cơ quan chính phủ;
  * Chúng tôi đã đầu tư vào, cũng như phát triển riêng, công nghệ của chúng tôi để hỗ trợ việc giám sát các giao dịch với mục đích xác định hoạt động đáng nghi ngờ có thể; và
  * Chúng tôi nhận ra rằng ngăn chặn rửa tiền và xác định các hoạt động tài trợ khủng bố tiềm ẩn có thể là một quá trình liên tục đòi hỏi sự kiên trì và khả năng để bắt kịp với các mưu đồ phức tạp hơn bao giờ hết được sử dụng bởi bọn tội phạm.

 3. Chương trình phòng chống rửa tiền

  DCOM đã thông qua một chính sách phòng chống rửa tiền và phòng chống viện trợ khủng bố, đòi hỏi tất cả các đối tác kinh doanh của chúng tôi phải phát triển và thực hiện chương trình có hiệu quả nhằm tuân thủ pháp luật. Chúng tôi đảm bảo rằng chính sách của chúng tôi được áp dụng hợp lý trong toàn công ty thông qua sự giám sát của Giám đốc và các nhân viên chỉ định cho nhiệm vụ phòng chống rửa tiền.

 4. Tiếp tục cảnh giác

  Chúng tôi liên tục cập nhật các chính sách và thủ tục, hệ thống và công nghệ của chúng tôi, và chúng tôi đào tạo nhân viên của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi được trang bị tốt để phòng chống rửa tiền và tội phạm tài chính khác đồng thời hỗ trợ chính phủ trong cuộc chiến chống khủng bố. Chúng tôi cam kết đầy đủ để duy trì việc liên tục cảnh giác nhằm ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bởi những người lạm dụng chúng.

Chính sách này đã được cập nhật lần cuối vào ngày 01/07/2012.